شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

104 روز قبل

شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

104 روز قبل

شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

104 روز قبل

شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

104 روز قبل

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

109 روز قبل
کاردستی | لاکپشت بسازید

چیزهایی که لازم داری: چسب، قیچی، مداد، مقوای زرد و سبز

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

109 روز قبل
داستان| آرزوی برگ زرد

برگ زرد به پایین نگاه کرد. برگ سبز گفت: «نترس! وقت جدا شدن از درخته. »

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

109 روز قبل
داستان | دوستان تخم مرغی

تخم مرغها در جاتخم مرغی یخچال نشسته بودند.

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

109 روز قبل

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

109 روز قبل
دانستنی‌ها| سوال های بامزه، جواب های علمی

توی ذهن ما همیشه پر از سوا لهای ریزودرشت است؛ برای بعض یها یشان جوابی نداریم، برای بعض یها یشان جوا بهای ب یربط ولی بامزه ب هنظرمان م یرسد. مثل چی؟

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

109 روز قبل

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

109 روز قبل

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

109 روز قبل

چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

114 روز قبل

سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰

115 روز قبل