کاردستی | جیپ کارتنی

امروز میخواهیم با یک کارتن خالی و بشقا بهای یک بار مصرف، یک ماشین زیبا درست کنیم.فراموش نکنید با چیزهایی که گاهی دور م یاندازیم با کمی خلاقیت می توانیم کاردستی های زیبا درست کنیم

شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰

22 روز قبل
دانستنی ها| سفربه فضا

فضاپیماها، کاوشگرها و ماهواره ها چه فرقی با هم دارند؟ چطور از زمین بلند میشوند و به بیرون از جو میروند؟ ما در دوره ای زندگی میکنیم که هر چندوقت یکبار خبری درباره پرتاب یک فضاپیما به فضا میشنویم پس بد نیست فضاپیماها را بیشتر بشناسیم.

شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰

22 روز قبل

شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰

22 روز قبل

شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰

22 روز قبل
دانستنی ها|مهندس نر م افزار و مهندس سخت افزار
کارشان چیست؟

شنیده اید میگویند فلانی مهندس سخت افزار است و فلانی مهندس نرم افزار؟ و اگر به هردو یشان بگویید مهندس کامپیوتر، خیلی زود میگویند البته من نر مافزار م یدانم یا تخصص من سخت افزار است! خب این دوتا چه فرقی با هم دارند؟ ای نبار م یخواهیم باهم سری به دنیای مهند سهای کامپیوتر بزنیم و تفاوت کارها یشان را...

دوشنبه ۰۶ دی ۱۴۰۰

27 روز قبل

دوشنبه ۰۶ دی ۱۴۰۰

27 روز قبل
حکایت|  زاغ و ماهی

در زما نهای قدیم در دهی دور، زاغی زندگی میکرد. زاغک چند روزی بود که هرچه اینطرف و آ نطرف میرفت، هیچ غذایی برای خوردن پیدا نمیکرد. تا اینکه یک روز رفت لب رودخانه تا ماهی شکار کند و بعد از مدتی دلی از عزا دربیاورد

دوشنبه ۰۶ دی ۱۴۰۰

27 روز قبل
کاردستی| فوتبال دستی

چی لازم داریم؟ چوب حصیر یا سیخهای چوبی گیره ی لبا س کارتن قیچی توپ کوچک

دوشنبه ۰۶ دی ۱۴۰۰

27 روز قبل

دوشنبه ۰۶ دی ۱۴۰۰

27 روز قبل
داستان کودک | آسی مون

دان دان به مادرش گفت: «مامان یه بار دیگه بگو رنگین کمان چه شکلیه؟ »

دوشنبه ۰۶ دی ۱۴۰۰

27 روز قبل