سرگرمی| سیبهای ناقلا

نوید و نیما خانم همسایه را در پارک محل دیدند که پلاستیک خریدش پاره شده بود و تمام سی بهایش پخش شده بودند. آن ها همیشه برای خرید از کیسه پارچ های استفاده م یکنند؛ چون هم پاره نم یشود و هم به محیط زیست آسیب نم یزند. نوید و نیما مشغول جمع کردن سی بها شدند. خانم همسایه به آن ها گفت در پلا...

یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰

14 روز قبل

یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰

14 روز قبل

جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰

16 روز قبل

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

15 روز قبل

جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰

16 روز قبل
دانستنی ها|لباس محلی بعضی از خراسانی ها

مردم شرق خراسان )که از شمال سیستان تا تربت جام ادامه دارد( اصیلترین پوشاک را دارند. دوست دارید با چند ویژگی جالب این لباس آشنا شوید؟

جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰

16 روز قبل

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

15 روز قبل
کاردستی | دایره های رنگی

چی لازم داریم؟ یک تکه کارتن مستطیلی شکل مداد شمعی خطکش قیچی

جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰

16 روز قبل
دانستنی ها| در آسمان چه خبر است؟

سربه هوا بودن همیشه هم بد نیست. آن بالا، توی آسمان، چیزهای جالبی برای دیدن و کشف کردن پیدا م یشود. سرت را بالا بگیر، چی میبینی؟ اگر شب باشد و هوا ابری نباشد، با ستاره های جذاب چشم تو ی چشم میشوی. بیا با هم ستار ه ها را بهتر بشناسیم.

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

15 روز قبل

جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰

16 روز قبل
داستان| چرا حرف نمی زنی؟

خاله و ماهان وارد حیاط شدند. سعید دستش را جلو برد و سرش را به علامت سلام تکان داد. ماهان گفت: «سلام، چرا حرف نم یزنی؟ » خاله سلام کرد. سعید سرش را به علامت سلام تکان داد. خاله داخل رفت. ماهان توپ را از کنار درخت برداشت و گفت: «بازی کنیم؟ » سعید سرش را به علامت موافقت تکان داد. ماهان با ناراحتی تو...

جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰

16 روز قبل

جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰

16 روز قبل
سرگرمی | نامه ی قشنگ

ریحانه به خاطر رعایت حال مادربزرگ بیمارش که با آ نها زندگی میکرد، به مدرسه نمیرفت.

یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰

21 روز قبل

یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰

21 روز قبل