سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۰

278 روز قبل
سرگرمی | درخت سیب پدربزرگ

شیرین و شایان در حیاط خانه پدربزرگ مشغول چیدن سیب های خوشمزه بودند تا همراه بقیه از آن ها بخورند. مادربزرگ از راه رسید و به آن ها گفت: «نوه های گلم بیاین عکس پدرتون رو وقتی نهال این درخت رو با پدربزرگتون کاشتن ببینین » شیرین و شایان به سمت مادربزرگ دویدند و به عکس نگاه کردند. بعد هم از پ...

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۰

278 روز قبل

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۰

278 روز قبل
حکایت | نخ را باید کوتاه گرفت

یکی بود، یکی نبود. خیاطی بود که شاگرد با استعدادی داشت. شاگرد مانند خیاط خیلی خوب دوخت و دوز میکرد

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۰

278 روز قبل

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۰

278 روز قبل

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۰

278 روز قبل

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۰

278 روز قبل
داستان| کمک به دیگران

نزدیک غروب، علی در حیاط آپارتمان مشغول دوچرخه سواری بود که تصمیم گرفت توی کوچه برود و در فضای بزرگ تری، دوچرخه سواری کند

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۰

278 روز قبل

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۰

278 روز قبل

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۰

278 روز قبل

سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۰

278 روز قبل

دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۰

279 روز قبل

دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۰

279 روز قبل

دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۰

279 روز قبل

دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۰

279 روز قبل