کاردستی | لاکپشت بسازید

کاردستی

چیزهایی که لازم داری: چسب، قیچی، مداد، مقوای زرد و سبز

چطوری بسازیم؟

روی مقوای سبزرنگ دست و پا، سر و تزیینات روی

لاک را بکشید و دوربری کنید.

روی مقوای زرد، دایرهای با قطر دلخواه ببرید. مرکز

دایره را مشخص کنید و بعد از یک سمت دایره تا

مرکز آن را برش دهید. یک طرف برش را روی طرف

دیگر بگذارید و چسب بزنید.

مقوای سبز مربوط به سر لاکپشت را بردارید. از

وسط تا کنید. جلوی سر را برش کوچکی بزنید و یک

سمت برش را روی دیگری بگذارید و چسب بزنید.

سر را از قسمت گردن به بدن بچسبانید.

چشم لاکپشت را در جای مناسبش بچسبانید.

میتوانید چشم را بکشید، دوربری کنید یا از چشم

عروسکی استفاده کنید.

با مداد یا ماژیک دهان لاکپشت را بکشید.

دست، پا و تزیینات لاک

را در جای مناسب

خودشان بچسبانید.

حالا یک لاکپشت

قشنگ دارید

18 بهمن, 1400 18:40