دانستنی‌ها| سوال های بامزه، جواب های علمی

دانستنی‌ها

توی ذهن ما همیشه پر از سوا لهای ریزودرشت است؛ برای بعض یها یشان جوابی نداریم، برای بعض یها یشان جوا بهای ب یربط ولی بامزه ب هنظرمان م یرسد. مثل چی؟

1. چرا دم سنجاب پشمالو و پرپشت است؟

الف( برای ای نکه آجی لها را توی آن قایم کند.

ب( برای ای نکه دوست دارد خو شتیپ باشد.

ج( برای ای نکه در زمستان گرم بماند.

جواب درست، گزین هی «پ » است. سنجاب در

روزهای سرد زمستان، دمش را مثل پتو دور

خودش م یپیچد و شبیه یک توپ پشمالو

م یشود؛ او با این کار خودش را گرم

نگه م یدارد. البته دم سنجاب فایده ی

دیگری هم دارد. وقتی از درخت بالا

م یرود، برای رفتن از این شاخه به

شاخ هی دیگر به دمش تکیه م یکند.

2. چرا تو پهای تنیس پرُزپرُزی هستند؟

الف( برای ای نکه نرم و بغلی باشند.

ب( برای ای نکه سرع تشان زیادازحد نباشد و خیلی دور نشوند.

ج( برای ای نکه وقتی به زمین م یخورند، زمین خراش پیدانکند.

جواب درست، گزین هی «ب » است. تو پهای تنیس

از لاستیک ساخته شد هاند. بدون پوشش نمدی

پرزپرزی زیادی سبک م یشوند و موقع پرتاب

شدن با راکت، خیلی دور م یپرند.

پرز باعث م یشود که توپ روی

راکت سر نخورد.

18 بهمن, 1400 18:31