شعر | رفتیم جام جهانی

شعر

ب هبه چه روزی بود امروز
یک روز خوب و فوتبالی
گل کاشت تیم ملی ما
در بازی حساس و عالی

هم خانه و هم کوچه پر شد
پر از صدای شادمانی
با آن گلی که طارمی زد
رفتیم در جام جهانی

بازی من هم خوب و عال یست
با این تلاش و پشتکارم
یک روز حتما م یتوانم
در تیم ملی گل بکارم

13 بهمن, 1400 18:33