شعر| حس خوب

شعر

زیر باران راه رفتن
زیر باران شعر خواندن
گاه وقت استراحت
زیر آلاچیق ماندن


فکرهای تازه کردن
روشن و سبز و طلایی
خستگی را دور کردن
گاه با لبخند و چایی
از خدا هدیه گرفتن


حس خوب زندگی را
شکر نعمت شکر شادی
پر گشودن سوی فردا

11 بهمن, 1400 18:30