شعر | چراغ عابر

شعر

همیشه تو خیابون
ماشین خیلی زیاده


لطفا به من نگاه کن
ای عابر پیاده


وقتی به رنگ سرخم
رد نشو از خیابون


حق عبور نداری
لطفا سر جات بمون


سبز که باشم میتونی
از خیابون رد بشی


فقط یادت بمونه
راه بری رو خطکشی

11 بهمن, 1400 17:58