شعر کودک | مامان جوجه ها

شعر کودک

یک پرنده لانه کرده
روی بام خانه ی ما
میکنم از صبح تا شب
جوجه هایش را تماشا
میپرد اینجا و آ نجا
صبح تا شب از پی نان
من برای جوجه هایش
میشوم مانند مامان
گربه وقتی مینشیند
در کمین جوجه هایم
میدهم او را فراری
با صدای دست و پایم

10 بهمن, 1400 19:19