دانستنی ها| حیوانات فضانورد را میشناسید؟

دانستنی ها

وقتی صحبت از سفرهای فضایی میشود، فضانوردانی را تصور می کنیم که سفری هیجان انگیز را در فضای ناشناخته خارج از جو زمین، تجربه میکنند اما راستش این ما انسا نها نبودیم که ب هعنوان اولین موجود زمینی، وارد فضا شدیم. برای آشنایی با اولین موجودات زمینی فضانورد با ما همراه باشید.

اولین
تلا شها
برای حضور
موجودات زنده
در فضا از 74 سال
پیش و با ارسال
مگس و چندگونه
گیاهی به فضا
آغاز شد.

بعد
از آن، میمو نها
سفرهای فضایی خود
را آغاز کردند و «آلبرت »
اولین میمونی بود که
از جو زمین خارج
شد.

سپس
نوبت به مو شها رسید.
بعد از آن س گها هم به فهرست
مسافران فضا اضافه شدند. اولین
سگ «لایکا » نام داشت که ب همدت
هفت روز دور مدار زمین چرخید و با
این عمل ثابت کردکه انسا نها هم
قادر به انجام سفرهای فضایی
هستند.

«گوردو ،»
اولین میمون
فضایی بود که با گذراندن
یک دوره آموزشی به فضا رفت.
خرگوش، موش، گربه، قورباغه،
سوسمار، سوسک، کرم، ماهی
و حتی عنکبوت از دیگر
مسافران فضایی
بودند.

ب ههمت
پژوهشگران ایرانی در
سال 1388 ایران، یک موش،
دو لا کپشت و چند کرم را به فضا
فرستاد. بعد از آن در سال 1391 هم
یک میمون را به فضا فرستاد و آن
را سالم به زمین بازگرداند.

انسا نها
برای انجام
آزمای شهای علمی
و بررسی شرایط حضور
انسان در فضا، حیوانات
را به فضا فرستادند و
پیشرف تهای امروز ما
مدیون از خودگذشتگی
آ نهاست

10 بهمن, 1400 19:12