دانستنی‌ها| فصلها چطور تغییر میکنند؟

دانستنی‌ها

خب بالاخره دومین ماه از بهار قشنگ که

منتظرش بودیم، از راه رسید اما دقیقا از کدام

راه؟ چطور شد که زمستان رفت و بهار آمد؟

اگر دوست داری جواب این سوال را پیدا

کنی، این چندتا وسیله را آماده کن؛ یک جعبه

مقوایی کوچک، چرا غقوه، چسب نواری، یک

کتاب بزرگ، یک ورق کاغذ و مداد.

1 جعبه را خوب با نوارچسب بپوشان تا هیچ سوراخ و شیاری نداشت هباشد و

کاملا بسته باشد. چراغ قوه را از سری که نور

م یدهد، ب هحالت خوابیده روی لب هی بالایی

جعبه، بچسبان. حالا یک خورشید داری. برای

درست کردن زمین، ورق کاغذ را صاف و محکم

روی کتاب بچسبان. زمین و خورشید را روی

یک سطح صاف مثلا میز بگذار.

2 کتاب )سطح زمین( را ب هطور ایستاده جلوی خورشید نگه دار و طوری جلو و

عقب ببر که در مرکز کاغذ، یک دایره نورانی

حدودا 10سانت یمتری تشکیل شود. با مداد،

دور دایر ه را خط بکش.

3 حالا بدون تغییر دادن فاصل هی زمین و خورشید، کتاب را با زاوی هی 45 درجه کج

کن. یعنی زاوی هی بین کتاب و میز، 45 درجه

باشد. خب نور، چه تغییری کرد؟ دوباره دور نور روی کاغذ را با مداد خط بکش.

4 چرا غقوه را خاموش و به دایر ههای روی کاغذ، دقت کن. به نظر تو بین این

آزمایش و تغییر فص لها چه ارتباطی وجود

دارد؟

توضیح: زمین یک محور فرضی دارد که از

قطب شمال تا جنوب کشیده شده و حدود جنوب کشیده شده و حدود

۲۳ درجه نسبت به راستای

عمود کج است. این انحراف

باعث میشود وضعیت

نیمه شمالی و جنوبی زمین در سال نسبت به خورشید متفاوت باشد و

فص لها پدید بیایند. م یدانیم که زمین ب هدور

خورشید م یچرخد. در این چرخش وقتی قطب

شمال زمین به سمت خورشید کج م یشود، نور

خورشید ب هطور مستقیم به قطب شمال م یتابد

و باعث گرمای بیشتری م یشود. در این حالت

چه فصلی را داریم؟ آفرین، تابستان. در همین

موقع که قطب شمال تابستان را سپری م یکند،

نور خورشید با زاویه ی بیشتری و به صورت کج

به نی مکر هی جنوبی م یتابد )مثل وقتی که به

کتاب، زاوی ه 45 درجه دادی( درنتیجه زمستان

در نیمکره جنوبی شکل میگیرد.

 

4 بهمن, 1400 17:51