شعر| حال بد مامان

شعر

مادرم رنگش پریده

شاید او گشت هست بیمار

بین درس و مشقهایم

توی خانه میکنم کار

میدهم با مهربانی

من به مادر شربتش را

بر لب او می نشیند

باز یک لبخند زیبا

جمع خوب خانواده

تا ابد یارند با هم

پشت هم هستند آ نها

لحظه های شادی و غم

4 بهمن, 1400 17:43