کاردستی| خرگوش بازیگوش

کاردستی

یکروز در گوش های از خیابان ظرف کثیفی ب ههمراه قاشق و چنگال ی کبارمصرف دیدم. به این فکر م یکردم که چه کار زشتی! جای ای نها درون سطل زباله است نه روی زمین. همان موقع متوجه شدم که سرِ قاشق چقدر شبیه گو شهای خرگوش است و چنگال هم به سبی لهایش شباهت دارد. م یگویی نه؟ بیا امتحان کنیم و با دو قاشق و یک چنگال ی کبارمصرف یک خرگوش بازیگوش بسازیم. راستی یک عدد لیوان ی کبارمصرف هم لازم داری. همه ای نها موادی دورریختنی هستند و احتمالا توی هر خان های پیدا م یشود پس لازم نیست بخر یشان.

دو تا چشم روی لیوان بچسبان. اگر از

این چش مهای عروسکی آماده نداری،

م یتوانی خودت با کاغذ و ماژیک

ی کجفت درست کنی.

حالا دو عدد قاشق را ته لیوان مانند

تصویر، فرو کن. قبلش از یک بزر گتر

بخواه که قسمت اضافیِ دست هی

قاشق را برایت کوتاه کند.

چنگال را از وسط مانند تصویر جدا کن

و ب هجای سبی لها، با چسب نواری به

لیوان بچسبان.

یک عدد دماغ قرمز جور کن و سرجایش

بچسبان. م یتوانی از یک تکه پارچه یا

مقوای رنگی استفاده کنی.

دهانش را هم با ماژیک نقاشی کن.

این هم از خرگوش بازیگوشی که با

قاشق و چنگال و لیوان ی کبارمصرف

ساختی. دوستش داری؟

4 بهمن, 1400 17:39