نیایش| خداجون دوستت دارم

نیایش

ای کسی که همیشه با من هستی و تنهایم

نمیگذاری. هیچ وقت آن روز را فراموش

نمیکنم. روزی که روی سنگ کوچکی در

جوی آبی گرفتار شده بودم و ناامید و ناراحت

بودم. همان لحظه برگی از درخت افتاد و

قایق نجات من شد. من میدانم که به یادم

بودی و آن برگ را برای نجات من فرستادی.

از تو ممنونم و دوستت دارم.

 

2 بهمن, 1400 14:6