شعر | بیبو بیبو 11۵

شعر

صداش اینه

بیبو بیبو

داره میاد

از رو به رو

کنار کنار

عجله داره

روتخت اون

یه بیماره

رد میشه از

صد تا کوچه

قیرقاژ میره

زود م یپیچه

یک و یک و پنج

شماره اون

یادت باشه

اینو بدون

اورژانس میاد

واسه مریض

الکی نگیر

شماره عزیز

 

2 بهمن, 1400 13:26