شعر | هدیه ی ۹ سالگی

شعر

مامان برایم دوخت امروز

یک چادر گلدار و زیبا

من را صدا کرد و سرم کرد

با مهربانی، چادرم را

این هدیهی نه سالگی بود

همراه با یک جلد قرآن

خواندم نماز و چند سوره

امروز و امشب، مثل مامان

گفتم عجب چادرنمازی

اندازه است و ناز و خوشگل

بوسه زدم بر دست مامان

کردم تشکر از ته دل

1 بهمن, 1400 16:58