شعر | شغل مامان و بابا

شعر

مامان و بابا چند سال است

هم دوست، هم همکار هستند

در کارشان خیلی دقیقند

دلواپس بیمار هستند

من عاشق این کار هستم

مانند بابا، مثل مامان

دلچسب و شیرین است شغلت

باشد نجات جان انسان

با این که گاهی نیز هستند

تعطیلی و شبها سر کار

من شاد و خوشحالم که دارم

مامان و بابای پرستار

1 بهمن, 1400 16:30