شعر | طعم لبخند

شعر

امروز دیدم که
در آشپزخانه
مشغول کار است او

به به عجب بویی
یک کیک صبحانه
خوشمزه و خوشبو


من فکر میکردم
کیک و غذا پختن
بسیار آسان است


با دیدن کارش
امروز فهمیدم
مادر هنرمند است


کیکی که او پخته
مخلوط مهر او
با طعم لبخند است


دیدم ولی این کار
بسیار حساس است
این کار مامان است

27 دی, 1400 16:26