شعر | ماشین پسماند

شعر

از راه آمد
ماشین پسماند
مثل همیشه
در کوچه‌مان خواند

با کیسه‌ای از
کاغذ، مقوا
رفتم کنارش
گفتم: بفرما

در کار تفکیک
هستیم همکار
شادم که دارد
یک عالمه بار

27 دی, 1400 16:18