سرگرمی | کتاب داستانهای من و مامان

سرگرمی

سلام دوستان خوبم این روزها که بیشتر در خانه هستید د لتان م یخواهد یک هدیه ی اختصاصی برای مادرتان تهیه کنید؟

 برای این کار به کاغذ سفید، مداد رنگی و

منگنه نیاز داریم.

چند کاغذ سفید را روی هم بگذارید و از وسط تا

کنید تا شکل دفترچه پیدا کند. بعد با منگنه کاغذها

را به هم وصل کنید. روی برگه ی اول فعلا چیزی

نکشید و از صفحات داخلی برای آغاز کشیدن کتاب

داستا نهای من و مامان شروع کنید.

برای صفحه اول به یک سالگی خودتان فکر کنید؛

این که در آن زمان چه شکلی بودید و با مامان چه

کارهایی م یکردید. حالا یک نقاشی در مورد یکی

از آن فعالی تها بکشید. به عنوان نمونه م یتوانید

مامان را بکشید که شما را بغل کرده بوده و راه

م یرفته.

در صفحه دوم سراغ دو سالگی خودتان

بروید و دوباره یک نقاشی

از فعالیتهای آن زمان خود و مادرتان بکشید. مثلا

مادرتان را که با قاشق به شما غذا میداده است.

به همین ترتیب پیش بروید و در هر صفحه یک

نقاشی از سنین مختلف خود و مادرتان بکشید.

پایین هر صفحه م یتوانید جمل های هم بنویسید. به

عنوان مثال وقتی من سه ساله بودم، مادرم من را با

کالسکه به پارک م یبرد یا وقتی من شش ساله بودم

با مادرم کیک م یپختم یا وقتی هشت ساله بودم با

مادرم کاردستی درست میکردم و ...

بعد از آماده شدن دفترچه، روی جلد را نقاشی کنید

و نام خود را به عنوان نویسنده و تصویرگر بنویسید.

در آخر پشت جلد را هم تزیین کنید. حالا کتاب

«داستا نهای من و مامان » برای هدیه دادن آماده

است. کتابی که ویژه شما و مامان شماست، چون

در مورد کارهایی است که شما دو نفر با

همدیگر انجام میدادید.

27 دی, 1400 15:18