کاردستی | قاشق پنگوئنی

کاردستی

حتما پنگوئنها را میشناسی. موجودات بامزه ای هستند که در قطب زندگی می کنند. آماده ای تا یک یا چندتا پنگوئن داشته باشی؟ کار سختی نیست و میتوانی به سادگی با وسایل قابل بازیافت و دورریختنی که توی خانه هم پیدا م یشود، آن را درست کنی. چیزهایی که لازم داری؛ یک تکه مقوای مشکی، یک تکه مقوای کوچ کتری ب هرنگ نارنجی یا زرد، یک عدد قاشق سفید ی کبارمصرف، چسب، مداد و قیچی

1. اول روی کاغذ، با مداد الگویی را مانند

تصویر بکش و برش بزن. این الگو، شکل

پنگوئن است.

2. حالا الگوی بریده شده را روی مقوای

مشکی بگذار، دورش را با مداد

یا خودکار بکش و برش بزن.

3. ب هاندازه عبور دادن دست هی

قاشق، یک شکاف کوچک

مانند تصویر ایجاد کن و قاشق

را برعکس در آن قرار بده.

4. برای کامل شدن پنگوئن،

مقوای نارنجی یا زرد را بردار

و یک مثلث برش بزن تا شبیه

نوکش بشود. آن را بچسبان.

5. مشابه تصویر، پایین طرح را هم با مقوای

نارنجی یا زرد کامل کن.

6. دو عدد چشم برای پنگوئن بگذار. ب هجای

این چش مهای آماده م یتوانی

از مقوای سفید استفاده کنی.

پنگوئن بامز هات آماده است

و دارد به تو نگاه م یکند.

اگر چندتا از این پنگوئ نها را

بسازی، با آ نها م یتوانی یک

نمایش پنگوئنی اجرا کنی. اگر

گفتی چطوری؟

27 دی, 1400 15:3