شعر | سایه مامان و بابا

شعر

هر صبح من شیرین

با عشق مامان است

او هدیه اش هر روز

لبهای خندان است

 

هستم کمک حالش

هر روز در خانه

وقت ناهار و شام

یا وقت صبحانه

 

بابا که میآید

من میدوم سویش

یک بوسه میکارم

آهسته بر رویش

 

دنیای من روشن

از مادر و باباست

در سایه ی آ نها

فردای من زیباست

27 دی, 1400 15:11