سرگرمی | بازی حوا سجمع هستی یا نه؟

سرگرمی

دوستان خوبم م یخواهیم یک بازی قدیمی را به شما معرفی کنیم. تعداد بازیکنان از دو نفر به بالا و سن از ۶ سال به بالاست. این بازی را هم م یتوان در خانه و محیط بسته و هم در بیرون و مثل پارک، حیاط، مدرسه و ... اجرا کرد. 

بازی به این صورت است

که یکی از افراد وسیل های را که در محیط بازی قرار دارد در نظر م یگیرد. بعد رو به بقیه بازیکنان

می کند و می گوید: «حواس جمعی یا حواس پرت؟ » بازیکنان باید بگویند: «حوا سجمع » کسی

که وسیله را انتخاب کرده، م یگوید: «اگه حوا سجمع هستین... » بعد نشان ههای وسیل های را که

انتخاب کرده، م یگوید. بقیه باید با استفاده از این نشان هها وسیله را پیدا کنند.

مثلا تلویزیون را انتخاب م یکند و م یپرسد: «حواس جمعی یا حوا سپرت؟ »

بازیکنان جواب م یدهند: «حوا سجمع ». م یگوید: «اگه بینایی حوا سجمعی وسیل های رو پیدا کن

که مکعب مستطیله، سیاهه. گاهی از اون صدا و نور خارج م یشه »

هر کس زودتر و درست وسیله انتخاب شده را پیدا کند، باید وسیل هی بعدی را انتخاب کند.

27 دی, 1400 14:46