دانستنیها| زلزله

دانستنیها

حتما شما هم هر از گاهی اخباری درباره

وقوع زلزله شنید هاید، تا حالا فکر کردید

زلزله چطور رخ میدهد و چه چیزی باعث

تکان خوردن زمین میشود؟ با ما تا آخر این

مطلب همراه باشید تا به شما بگوییم که

وقتی زمین میلرزد، دقیقا دارد چه اتفاقی

میافتد.

چه میشود که زمین میلرزد؟

زمین زیر پای ما دقیقا

شبیه یک پازل از تکه های

سنگی مختلفی ساخته

شده است که دایم در حال

حرکت هستند اما معمولا

این حرکتها خیلی آرام است

و ما اصلا آن را حس نم یکنیم.

گاهی این تک هها یا صفحات سنگی که

در زیرزمین قرار گرفت هاند، به هم برخورد

م یکنند یا کنار هم سُر میخوردند و باعث

ایجاد زلزله م یشوند.

اگر زلزله در اعماق زمین رخ بدهد، کمتر

احساسش م یکنیم ولی اگر در لای ههای

نزدیک به سطح زمین اتفاق بیفتد خیلی

واض حتر حسش م یکنیم. البته شدت

برخورد لای ههای سنگی زیرزمین هم بر

قدرت و بزرگی زلزله تاثیر دارد.

بعضی از حیوانات خیلی زودتر از

ما انسا نها زمی نلرزه را

احساس م یکنند و قبل از

آ نکه رخ بدهد، صداهای

مختلفی ایجاد م یکنند یا

گاهی رفتارهای عجیبی

دارند.

وقتی زمین می لرزد،

نباید به فکر جمع کردن

وسایل مان باشیم بلکه

کاف ی است سریع تر به مکا نهای امنی

که قبلا درباره اش با مادر و پدر صحبت

کرده ایم، پناه ببریم یا همراه والدین به

فضای حیاط و خارج از خانه که ام نتر

است برویم

21 دی, 1400 18:17