کاردستی| کلاه کاموایی(جا کلیدی)

کاردستی

چی لازم داریم؟ کاموا قیچی خ طکش لول هی دستمال کاغذی

چه شکلی درست کنیم؟

ابتدا لول هی دستمال را به انداز هی ۵/ ۱ سانتی متر برش م یزنیم. بعد کامواها را به طول

تقریبی ۱۵ سانتی متر قیچی م یکنیم.

کامواها را از وسط لوله رد و محکم می کنیم )اگر از چند رنگ کاموا استفاده کنید، کاردستی

شما زیباتر م یشود(

حالا کامواها را از یک طرف به طرف دیگر منتقل می کنیم و در آخر با یک تکه کاموا، سر کلاه

را گره می زنیم و اضاف ههای کاموا را برش می زنیم و داخل خود کلاه قرار م یدهیم.

جا کلیدی شما آماده است.

19 دی, 1400 17:32