سرگرمی| سیبهای ناقلا

سرگرمی

نوید و نیما خانم همسایه را در پارک محل دیدند که پلاستیک خریدش پاره شده بود و تمام سی بهایش پخش شده بودند. آن ها همیشه برای خرید از کیسه پارچ های استفاده م یکنند؛ چون هم پاره نم یشود و هم به محیط زیست آسیب نم یزند. نوید و نیما مشغول جمع کردن سی بها شدند. خانم همسایه به آن ها گفت در پلاستیک 10 سیب بوده! 

خب آماده هستید به آن ها

برای پیدا کردن سیبها با خط کشیدن دورشان کمک کنید؟

19 دی, 1400 17:22