دانستنی ها|لباس محلی بعضی از خراسانی ها

دانستنی ها

مردم شرق خراسان )که از شمال سیستان تا تربت جام ادامه دارد( اصیلترین پوشاک را دارند. دوست دارید با چند ویژگی جالب این لباس آشنا شوید؟

بربری نوعی صندل مردانه است که از چرم خام
دوخته میشود و زیرهای کلفت و چوبی دارد.
بندهای بربری را به دور مچ و ساق پا میپیچند.

نعلین کفش خانمهاست.
پاشنهی این کفش
به جای اینکه زیر تخت
کفش باشد زیر پاشنهی
پا گذاشته میشود. چرم
کفش رنگارنگ است
و روی پاشنهی آن
صفحهای از استخوان
شتر با میخ کوبیده شده
است. زیر پاشنهی کفش را نعل میکوبند

سربندهای مردانه سفید یا نخودی روشن
است. این سربند حدود ۶ تا ۹ متر است.
یک طرفش مانند
تاج بالای سر
نگه داشته
میشود
و طرف
دیگرش تا کمر
میرسد.

شلوار خانمها، گشاد و به رنگ سفید یا قرمز است.
دور کمر این شلوار ۶متر است که همهی ششمتر با
بندی به دور کمر بسته میشود.

لباس محلی مردان
خراسان عبارت
است از؛ سربند،
پیراهن بلند و
جلیقه، شلوار
گشاد و کفش
بربری. بلندی
پیراهن آنها تا
روی زانوست و
دامن پیراهن شان
پرُچین است.

لباس محلی زنان
خراسان عبارت
است از؛ یک
روسری سفید
و بزرگ که با
یک دستمال
کلاغی به دور
سر میبندند،
پیراهنی به رنگ
قرمز ساده،
شلوار گشاد و
پرچین و نعلین.

17 دی, 1400 13:52