شعر| کار زیبای بابا

شعر

بابای من هر چند وقت
گلدان پرُگل میخرد
آن را برای مادرم
هر بار کادو میبرد
گاهی ولی میکارد او
گلهای سرخ و زردرنگ
بر نردهها روی تراس
میچیند آنها را قشنگ
مادر همیشه شادمان
از کار بابا میشود
با چند گلدان بیشتر
شهرم چه زیبا میشود

18 دی, 1400 13:49