کاردستی | دایره های رنگی

کاردستی

چی لازم داریم؟ یک تکه کارتن مستطیلی شکل مداد شمعی خطکش قیچی

چطوری
بسازیم؟
ابتدا کارتن را به کمک
خطکش به دوازده
قسمت مساوی تقسیم
کنید. حالا با خودکار
دایرههای کوچکی
گوشههای هر
مربع مانند عکس
بکشید.سپس با
مدادشمعی هر
دایره را یک رنگ
بزنید. با قیچی
خطکشیها را
قیچی کنید و کنار
هم دوباره روی
زمین بچینید.
چطوری بازی کنیم؟
یکی از بازیکنان باید صورتش را برگرداند تا بازیکن
دیگری سه مربع را از بین مربعها بیرون بکشد. بعد
بازیکن صورتش را برمیگرداند. او باید توی زمان
مشخص شده «مثلا ۱۰ ثانیه » مربعها رو درست سر
جایش قراردهد. اگر در زمان معین مربعها را درست
سرجایش قراردهد، یک امتیاز میگیرد. بازیکنان به
ترتیب به همین روش، بازی میکنند. در پایان بازیکنی
برنده میشود که امتیازات بیشتری دارد.

17 دی, 1400 13:31