دانستنی ها| در آسمان چه خبر است؟

دانستنی ها

سربه هوا بودن همیشه هم بد نیست. آن بالا، توی آسمان، چیزهای جالبی برای دیدن و کشف کردن پیدا م یشود. سرت را بالا بگیر، چی میبینی؟ اگر شب باشد و هوا ابری نباشد، با ستاره های جذاب چشم تو ی چشم میشوی. بیا با هم ستار ه ها را بهتر بشناسیم.

ستار ه شناسان تخمین میزنند که 200 تا
۴00 میلیارد ستاره در کهکشان راه شیری
وجود داشته باشد.

 

خب آن بالا واقعا شلوغ است اما
معنی اش این نیست که وقتی به
آسمان نگاه میکنید، میلیو نها ستاره
خواهیددید. در بهترین حالت، در یک شب
صاف و بدون هر نوع آلودگی نوری، ممکن
است بتوانید حدود 2500 ستاره را ببینید.

 

ستار ه های خیلی داغ به رنگ سفید
یا آبی دیده میشوند و ستاره های
سردتر قرمز یا نارنج یرنگ به نظر میرسند.

 

خورشید ما هم
درواقع یک
ستاره سبزآبی
است که به
چشم ما در
زمین، سفید یا
زردرنگ دیده
میشود

 

ستارگان شکلها و اندازه های مختلف
دارند. بزر گترین ستاره ها میتوانند
1500 برابر بزر گتر از خورشید باشند

هرچه اندازه ستار های بزر گتر باشد، عمر
کوتا هتری دارد. برای همین ستاره های کوتوله
مد تهای طولانی در آسمان زندگی میکنند.

ستاره ها میلیاردها سال عمر
م یکنند. بعد از تما مشدن
انرژ یشان ب هآرامی خنک
م یشوند. نورشان خاموش و
عمرشان تمام میشود.

ستاره ها درحال چشمک زدن به نظر
میرسند اما درواقع این نور ستاره است
که در لایه های جو حرکت میکند و ما
آن را شبیه به چشمک میبینیم.

 

18 دی, 1400 13:11