شعر کودک | دوستت دارم خدا

شعر کودک

درختی سبز هستم توی بیشه
به من دادی هزاران برگ و ریشه
دلم را لانهی گنجشک کردی
خدا جان!
دوستت دارم همیشه

17 دی, 1400 12:59