سرگرمی | نامه ی قشنگ

سرگرمی

ریحانه به خاطر رعایت حال مادربزرگ بیمارش که با آ نها زندگی میکرد، به مدرسه نمیرفت.


بنابراین او که از معلمش دور بود تصمیم گرفت نام های برای معلمش بنویسد تا او را خوشحال کند.
ریحانه از هانیه خواهر بزر گترش کمک گرفت. هانیه گفت: «ببین با این حروفی که بهت میگم چه
کلماتی میتونی بسازی؟! » هانیه یک صفحه ی کاغذ جلوی ریحانه گذاشت که در آن در هر خط
چند حرف نوشته بود. ریحانه در هر خط کلماتی که به ذهنش رسید نوشت و به هانیه نشان داد.
م ل س ا: سالم - سلام / ه ن ر ب م ا: مهربان - بهار / و س د ت: دست - دوست
ا د و س: سواد - دود/ ش ر ت ک: شرکت - تشکر - شکر/ ز آ و ر: آرزو/ ا ش د: شاد
س ل م ت ا: ماست - سلامت - سلام / گ د خ ه ا ن ر ا د: نگار - خدا - دارد - خدانگهدار
هانیه گفت: «حالا با این کلمات جمله بساز » ریحانه پس از
کمی فکر شروع کرد به نوشتن.
ریحانه حالا یک نامه داشت که میتوانست به خانم معلم بدهد
و اگرچه هانیه به او کمک کرد، تمام نامه را خودش نوشته بود.


دوستان خوبم شما هم م یتوانید با استفاده از اید هی هانیه به
همراه دوستانتان بازی با حروف را انجام دهید. از یک بزر گتر
بخواهید تا برای شما حروفی را بنویسد. کسی که بیشترین
کلمات با معنی را بسازد برنده است.

کمی فکر شروع کرد به نوشتن.
ریحانه حالا یک نامه داشت که م یتوانست به خانم معلم بدهد
و اگرچه هانیه به او کمک کرد، تمام نامه را خودش نوشته بود.
دوستان خوبم شما هم م یتوانید با استفاده از اید هی هانیه به
همراه دوستانتان بازی با حروف را انجام دهید. از یک بزر گتر
بخواهید تا برای شما حروفی را بنویسد. کسی که بیشترین
کلمات با معنی را بسازد برنده است.
سلام
خانم معلم شما خیلی
مهربان هستید. من شما را
خیلی دوست دارم. شما ما
را باسواد کردید. من از شما
تشکر م یکنم و آرزو م یکنم
همیشه شاد و سلامت
باشید. خدا نگهدار

12 دی, 1400 18:37