شعر کودک| چادر کوچک

شعر کودک

مادر برایم دوخت
یک چادر زیبا
من دوستش دارم
انداز هی دنیا
پوشیدم آن را زود
چرخی زدم با آن
یک ذره غمگین است
طفلی عروسک جان
با دیدن حالش
خیلی دل من سوخت
یک چادر کوچک
مادر برایش دوخت

12 دی, 1400 18:33