دانستنی ها| سفربه فضا

دانستنی ها

فضاپیماها، کاوشگرها و ماهواره ها چه فرقی با هم دارند؟ چطور از زمین بلند میشوند و به بیرون از جو میروند؟ ما در دوره ای زندگی میکنیم که هر چندوقت یکبار خبری درباره پرتاب یک فضاپیما به فضا میشنویم پس بد نیست فضاپیماها را بیشتر بشناسیم.

برای ارسال یک فضاپیما به خارج از جو زمین
به یک پرتا بگر نیاز است که بتواند سرعت
لازم برای غلبه بر جاذبه زمین را تأمین کند
وگرنه فضاپیما نمیتواند از جو زمین عبور کند.
ایستگاه های فضایی، پیچیده ترین
دست ساخته های انسان در فضا هستند؛
مکانی بزرگ برای آزمایش و تحقیقاتی که
نیاز است در نبود جاذبه و در فضا انجام
بشود. ایستگاه فضایی بین المللی درحال حاضر
هر 90 دقیقه ی کبار ب هدور زمین م یچرخد.
ماهواره ها در فضا
ماموریت های مختلفی مثل
نقشه برداری، عکس برداری،
عملیات مخابراتی و تحقیقاتی
دارند و در مدار مشخصی به دور
زمین میچرخند.
فضاپیمایی که پرتا بگرها به فضا
میفرستند، میتواند یک ماهواره
فضایی، کاوشگر یا تلسکو پ فضایی
باشد. گاهی هم فضاپیماها دارای
سرنشین هستند که باید به ایستگاه
فضایی بی نالمللی برسند.
کاوشگرها، فضاپیماهایی
هستند که به سیارات
و قمرها یشان فرستاده
م یشوند تا از آ نها عکس
بگیرند، مواد موجود در آ نها
را آزمایش کنند و دربار هشان
اطلاعات به دست بیاورند.

11 دی, 1400 18:8