شعر| قلک فیلی

شعر

قلکی تازه خریدم
شکل یک فیل قشنگ است
روی آن سوراخ دارد
گو ش هایش زرد رنگ است


دوست دارم قلکم را
پر کنم از پول و سکه
کم کمک مانند باران


ریز ریز و چک هچکه
بعد با پول پس انداز
یک کتاب نو بگیرم
یا برای روز مادر
روسری، کادو بگیرم

11 دی, 1400 17:58