شعر | قطار شهری

شعر

زیر زمینم
من یک قطارم
با نظم و دقت
در حال کارم


روی سر من
خیلی شلوغ است
ماشین و ماشین
هی بوق و بوق است


از هر ترافیک
این جا چه خالی است
هر رفت و آمد
با مترو عالی است

11 دی, 1400 17:57