کاردستی| فوتبال دستی

کاردستی

چی لازم داریم؟ چوب حصیر یا سیخهای چوبی گیره ی لبا س کارتن قیچی توپ کوچک

چطوری درست کنیم؟
در کارتن را قیچی کنید. جای چو بهای
بازی را علامتگذاری کنید .
با نوک مداد یا خودکار آن را سوراخ
کنید. اگر دوست داشتید، گیر هها و زمین
فوتبال را رنگ کنید.
حالا چو بها را از سوراخ کارتن عبور
دهید. برای محکم شدن بازیک نهای
فوتبالی، گیر هها را باز کنید چسب مایع به
سر گیر هها بزنید و روی چوب قرار دهید.
برای ای نکه موقع بازی چو بها از
سوراخ ها بیرون نیاید، از یک طرف به
سر آ نها کاغذ یا خمیر بازی بچسبانید.


چه شکلی بازی کنیم؟
توپ را توی زمین بیندازید .
باید تلاش کنید تا توپ را به درواز هی
مقابل وارد کنید و گل بزنید.
هر کس گل بیشتری بزند، برنده است.

6 دی, 1400 16:4