شعر کودک | کوه خامه

شعر کودک

فصل زمستان است
خورشید هم بی‌جان
قندیلهای یخ
ازبام آویزان
روی درخت ما
برشاخ هها تک تک
جای انار و سیب
یخ میزند چشمک
یک ابر میخواند
ازآسمان، نامه
جنگل فرو رفته
درکوهی ازخامه

6 دی, 1400 16:3