شعر کودک| شهر ماهی ها

شعر کودک

خوش به حال ماهی ها
شهرشان چه زیبا است
شهر خوب ماه ی ها
توی آب دریا است
توی شهر ماهی ها
بوق و دود ماشین نیست
شهر ساکتی دارند
حمل و نقل سنگین نیست
فکر می کنم با خود
مثل ای ن که ماهی ها
با دوچرخه و مترو
می روند تا هر جا

6 دی, 1400 15:59