پاییزِ آهنگ ساز

شعر کودک | پاییزِ آهنگ ساز

او آمده از راه دور
با بر گهایی سرخ و زرد
سیب و انار آورده است
با بادهایی نیمه سرد خیلی خوش است و دلنشین
خِش خِش، صدای بر گها
آهنگسازی ماهر است
پاییز، این فصل خدا باید به او احسنت گفت:
«صد آفرین پاییز جان! »
از بابت این فصل خوب
ممنون خدای مهربان!

6 دی, 1400 14:39