شعر کودک | شبیه خورشید

شعر کودک

خانه گرم است و روشن و زیبا
چون که مادر شبیه خورشید است
از وجودش همیشه خان هی ما
غرق عشق و صفا و امید است
از نگاه محبت آمیزش
م یشود قلب من پر از شادی
ای خدای بزرگ ممنونم
مادری مهربان به من دادی

6 دی, 1400 14:9