شعر کودک| طلای سرخ

شعر کودک

روی زمین بابا
فرشی بنفش و زیباست
فرشی که تار و پودش
گلبر گهای گ لهاست
با ارزش و قشنگ است
هر دان هی گل آن
از سا لهای پیش است
سوغاتی خراسان
نامش طلای سرخ است
با شهرتی جهانی
ب هبه چه رنگ و بویی
ب هبه چه زعفرانی

6 دی, 1400 14:0