شعر کودک | آرزوی این دل کوچک

شعر کودک

وقت نماز ظهر
من جانمازم را
رفتم و آوردم
خواندم نمازم را
آن وقت با مامان
من هم دعا کردم
وقت دعا کردن
یاد تو هم بودم
آقای خوب من
گفتم بیا آقا
تا که شود دنیا
از نور ت و روشن
گفتم که مهدی جان
هر روز من هستم
در انتظار تو
در این دل کوچک
یک آرزو دارم
باشم کنار تو

6 دی, 1400 13:56