شعر | یک روز خوب با برنامه ریزی

شعر

خورشید آمد
شد روز روشن
از خواب شیرین
برخاستم من


بر روی کاغذ
ساعت به ساعت
برنامه دارم
با نظم و دقت


صبحانه خوردن
درس مجازی

گل آب دادن
تکلیف و بازی


پیش همه کس
خوب و عزیزی
وقتی که داری
برنامه ریزی

30 آذر, 1400 17:31