شعر کودک | ورزش خانوادگی

شعر کودک

حسنی ما براش شده یه عادت
تو تبلت مامان میره سه ساعت
میگرده توی فضای مجازی
 اینجا و اونجا میشه گرم بازی

خسته میشه از این همه نشستن
این بازیها همه خیالی هستن
میشکنه این عادت بد رو راحت

 تبلت مامان میره استراحت

 

پا میشه میکنه حسابی نرمش
توپ و طناب میاره وقت ورزش
تیم میسازه همراه خانواده
با ورزشهای خوب و شاد و ساده

30 آذر, 1400 17:23