شعر کودک| کمربند ایمنی

شعر کودک

میخوایم بریم مغازه
تو ماشینم با بابا
نگاهی کرد و بعد گفت:
«بذار ببینم آقا!


تو که جلو نشستی
کمربندتو بستی؟
اگه اونو نبندی
یه قانونو شکستی »


گفتم: «بابایی! بستم
رو شلوارم کمربند »
نفهمیدم چرا بعد
همش میزد یه لبخند


گفت اون یکی کمربند
تو ماشین، اون کناره
ببند اونو همیشه
هواتو خیلی داره

30 آذر, 1400 17:14