شعر کودک| شهرما

شعر کودک

شهرها خیلی قشنگن

وقتایی که تمیزن
کاشکی همه بدونن
هیچ‌جا آشغال نریزن


اضافه غذا رو
پرت نکنیم تو کوچه

نه پوست پرتقال رو
نه پاکت کلوچه


آشغالا که توپ نیستن
جوی هم که نیست دروازه
پس نکنیم شوتشون
تو جویی که رو بازه


فرقی نداره آدم
خانومه یا که آقاست

همه باید بدونن
«شهر ما خانه‌ی ماست »

29 آذر, 1400 17:22