شعر کودک| آدم برفی

شعر کودک

وقتی که نقل برف
از آسمان بارید
در قلب هر خانه
هر کودکی خندید


فرش سفید برف
در کوچه زیبا بود
این فرش تازه پر
از رد پاها بود


یک آدم برفی
در کوچه پیدا شد
با شعر و با لبخند
مهمان دنیا شد

28 آذر, 1400 18:37