شعر کودک | گربه زرد

شعر کودک

یک گربه ی زردم که گاهی
در کوچه ها بیدار هستم
از اینکه در کیسه بگردم
ناراحت و بیزار هستم


یک بچه امشب تا مرا دید
زودی برایم شیر آورد
چسبید شیر گرم و تازه
در آن هوای ابری و سرد


از آن پسر کردم تشکر
با یک میو و حرکت دم
ای کاش مثل آن پسر بود
رفتارهای کل مردم

28 آذر, 1400 18:26