شعر کودک | تشکر از رفیق خوب

شعر کودک

با لوله‌های باریک
رفتی به هر اتاقی
هم داخل بخاری
هم توی هر اجاقی


تو یک رفیق خوبی
در فصل باد و باران
از قوتّ تو ای گاز
شد پخت و پز چه آسان


حالا که خانه ها از
گرمای تو شده پر
با صرفه جویی از تو
کردیم ما تشکر

24 آذر, 1400 17:57